Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningPurmerend

HuurwoningPurmerend is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningPurmerend, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningPurmerend zijn verbonden. HuurwoningPurmerend is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningPurmerend beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningPurmerend is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningPurmerend worden aangeboden. HuurwoningPurmerend garandeert niet dat de op HuurwoningPurmerend aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningPurmerend garandeert ook niet dat de op HuurwoningPurmerend aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningPurmerend garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningPurmerend hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningPurmerend is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningPurmerend. U vrijwaart HuurwoningPurmerend voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningPurmerend.